Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất chánh điện chùa Cam Lộ Vương

Đã hơn 25 thế kỷ, Phật giáo đã đồng hành cùng nhân loại, trong sự nghiệp kiến tạo thế giới thanh bình, đem lại suối nguồn an lạc cho nhân thế. Nền văn minh từ bi, trí huệ và khai phóng, nhân bản của Phật giáo, là một di sản tâm linh vô giá, đã và đang đóng góp trong mọi lãnh vực: tâm linh, giáo dục, văn hóa và đạo đức cho nhân loại của thời đại hôm nay và mãi ngàn sau.